ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

  1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671, IČ: 63833352, se sídlem Janouchova 671/2, 149 00 Praha 11

(dále také jen „Škola“, „MŠ“, „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Ing. Petr Štětka

Telefon: 734 647 701

Email: petr.stetka@bdo.cz

(dále jen „pověřenec“)

  1. Základní pojmy

GDPR:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

Osobní údaj:

Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).

Zvláštní osobní údaj:

Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Rizikové zpracování:

Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

Dítě

Dítětem se rozumí žák MŠ, tedy nezletilá fyzická osoba přihlášená do MŠ a navštěvující MŠ, případně nezletilá osoba, která má o návštěvu MŠ zájem a za tímto účelem se účastní zápisu či jiné formy výběrového řízení.

Zákonný zástupce

Zákonnými zástupci dítěte se rozumí zpravidla rodiče, či soudem určený opatrovník.

Pověřenec

Fyzická nebo právnická osoba (v tom případě však v rámci právnické osoby musí být určena fyzická kontaktní osoba) jmenovaná ředitelem ve smyslu čl. 37 a násl. GDPR k zajištění souladu s GDPR, monitorování legislativy, zprostředkování komunikace mezi správcem a ÚOOÚ, ke spolupráci s ÚOOÚ a dalším povinnostem dle čl. 39 GDPR. Pověřenec může být ve smyslu čl. 37 GDPR zaměstnancem správce či externím spolupracovníkem správce.

Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování:

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

  1. Kategorie subjektů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Uchazeči o zaměstnání

Výběr vhodného kandidáta na zaměstnance

·         Právním základem je jednání o uzavření pracovní smlouvy.

·         Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje, a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu a výpis z rejstříku trestů, je-li to nezbytné nebo účelné.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až 6 měsíců po skončení výběrového řízení (kvůli případnému opětovnému oslovení při zrušení pracovního poměru s vybraným uchazečem ve zkušební době). Pro případné delší uchování potřebujeme Váš souhlas.

Prokázání nediskriminace

·         Právním základem je oprávněný zájem zaměstnavatele na provedení výběrového řízení, na oslovení neúspěšného uchazeče v případě ukončení pracovního poměru s vybraným uchazečem ve zkušební době a na případném prokázání nediskriminačního zacházení.

·         Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon) a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let (pro případné prokázání nediskriminace).

Děti

Pedagogická činnost / výuka

·         Právním základem je plnění právní povinnosti uložené správci zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

·         Za tímto účelem o dětech zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), věk, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, údaje o zdravotním stavu a výtvarné práce dětí.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu docházky dítěte.

Vedení evidence dětí a jejich zákonných zástupců (matrika Školy)

·         Právním základem je plnění právní povinnosti uložené správci zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

·         Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), adresa trvalého bydliště, doručovací adresu, údaje o rodinných příslušnících, údaj o zdravotním stavu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 20 let od ukončení docházky dítěte.

Evidence úrazů dětí

·         Právním základem je plnění právní povinnosti uložené správci vyhláškou č. 64/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

·         Za tímto účelem zpracováváme jméno, příjmení a datum narození zraněného; popis úrazu; popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události; zda a kým byl úraz ošetřen.

Za tímto účelem musí být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo k úrazu.

Zajištění bezpečnosti majetku, dětí a zaměstnanců

·         Právním základem je oprávněný zájem Školy na zajištění bezpečnosti dětí.

·         Za tímto účelem zpracováváme údaje z kamerových systémů.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 7 dnů.

Prezentace aktivit dětí v prostorách MŠ, které nejsou přístupné veřejnosti

·         Právním základem je oprávněný zájem Školy.

·         Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), informaci o třídě, fotografie a videozáznamy.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány zejména po dobu školní docházky, vzhledem k postupné aktualizaci nástěnek však mohou být zpracovávány ještě několik let poté.

Propagace MŠ

·         Právním základem je souhlas zákonných zástupců dětí, který lze kdykoliv odvolat.

·         Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), údaj o třídě, fotografie, video záznamy a výkresy.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou (do odvolání souhlasu).

Statistické účely pro MŠMT

·         Právním základem je právní povinnost vyplývající z vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení (sdělení počtu dívek navštěvujících ZŠ na žádost MŠMT)

·         Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaj o pohlaví Dětí.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu docházky Dětí.

Zákonní zástupci dětí

Informování o průběhu výuky a nezbytnost komunikace se zákonnými zástupci

·         Právním základem je výkon veřejné moci podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a oprávněný zájem na možnosti kontaktovat zákonného zástupce dítěte.

·         Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu docházky dítěte.

Vedení evidence dětí a jejich zákonných zástupců (matrika MŠ)

·         Právním základem je plnění právní povinnosti uložené správci zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

·         Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), adresu trvalého bydliště, doručovací adresu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 20 let od ukončení docházky dítěte.

Zajištění stravování dětí

·         Právním základem je plnění právní povinnosti zajistit dětem stravování.

·         Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo), kontaktní údaje zákonných zástupců, účetní údaje, alergie a výživová omezení dětí.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu docházky dítěte.

Bezplatné stravování

·         Právním základem je souhlas zákonného zástupce.

·         Dětem ze sociálně slabých rodin při splnění podmínek

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu docházky dítěte.

Vymáhání případných pohledávek

·         Právním základem je oprávněný zájem Školy na zajištění vymáhání případných pohledek za zákonnými zástupci.

·         Za tímto účelem zpracováváme veškeré údaje obsažené v dokumentech, které mohou soužit jako důkaz v případě sporu. Takto zpracováváme zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, sídlo, IČ, DIČ), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo účtu, číslo karty) apod.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let po skončení docházky dítěte.

Vedení správních řízení

·         Právním základem je plnění úkolu při výkonu veřejné moci podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

·         Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), datum narození, veškeré další údaje, které jsou obsahem správního spisu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od skončení správního řízení.

Dodavatelé zboží a služeb

Zajištění řádného plnění smluv, včetně kontaktu se smluvním partnerem

·         Právním základem je plnění smlouvy. Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon, č. bankovního účtu), podpis.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let po skončení trvání smlouvy.

Plnění povinností v oblasti účetnictví

·         Právním základem je plnění právních povinností plynoucích ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

·         Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, obchodní název, IČO, DIČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon, č. bankovního účtu), podpis.

Za tímto účelem musí být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let (účetní doklady) a 10 let (dokumentace o zadávacím řízení) po skončení platnosti smlouvy.

Vymáhání případných pohledávek, důkazy pro případný spor

·         Právním základem je náš oprávněný zájem na vymáhání nároků vyplývajících ze zákona nebo dodavatelských smluv.

·         Za tímto účelem zpracováváme veškeré údaje obsažené v dokumentech, které mohou soužit jako důkaz v případě sporu. Takto zpracováváme zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, sídlo, IČ, DIČ), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje, historii a kvalitu dodávek, údaje o reklamacích a jejich vyřízení apod.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let po skončení platnosti smlouvy, v případě trvajícího sporu po dobu jeho trvání.

Nájemci prostor

Zajištění řádného plnění smluv včetně kontaktu se smluvním partnerem

·         Právním základem je plnění smlouvy. Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, obchodní název, IČO, DIČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon, č. bankovního účtu), podpis.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let po skončení platnosti smlouvy.

Plnění povinností v oblasti účetnictví

·         Právním základem je plnění právních povinností plynoucích ze zákona o účetnictví a zákona o registru smluv. Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, obchodní název, IČO, DIČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon, č. bankovního účtu), podpis.

Za tímto účelem musí být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let po skončení platnosti smlouvy (účetní doklady).

Vymáhání případných pohledávek

·         Právním základem je náš oprávněný zájem na vymáhání nároků vyplývajících ze zákona nebo z nájemní smlouvy.

·         Za tímto účelem zpracováváme veškeré údaje obsažené v dokumentech, které mohou soužit jako důkaz v případě sporu. Takto zpracováváme zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, sídlo, IČ, DIČ), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje, údaje o využívání prostor, podpis apod.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let po skončení platnosti smlouvy, v případě trvajícího sporu po dobu jeho trvání.

Všechny kategorie

Výběr archiválií (Archivace)

  • Právním základem je právní povinnost dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě o výběru archiválií.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po doby uvedené v archivačním řádu.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz

MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search